Nếu các bạn vi phạm những quy định không thuộc phạm vi trách nhiệm được quy định tại điều khoản của nhà cái vb68, nhà cái sẽ không chịu trách nhiệm với hành vi đó.